Amdanom Ni > Polisïau a Dogfennau

Polisiau a Dogfennau

Yma, gallwch chi ddod ar hyd o’r polisiau a’r gweithdrefnau mae Rhwyfo Cymru yn dylun. Mae’r dogfennau yn cael eu diweddaru yn amal. Mae’r dogfen lywodraethol sydd wedi ei ddiwygio yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017 ar gael yma.

Diogelu

Cyrhaeddodd Rhwyfo Cymru Lefel 2 y Safonau Diogelu ar gyfer Chwaraeon ym mis Hydref 2015. Rydym wedi diwygio ein Polisi Diogelu ym mis Mehefin 2015 y gellir ei ddarganfod yma.

Os ydych yn poeni am y ffordd y mae hyfforddwr, arweinydd, dyfarnwr, gwirfoddolwr neu rhwyfwr arall yn eich trin neu rywun yr ydych yn ei adnabod, mae yna sawl ffordd i ofyn am gymorth. I adrodd am ddigwyddiad, defnyddiwch ein Ffurflen Adrodd am Ddigwyddiadau. Ymdrinnir â'ch adroddiad yn dilyn y siart llif yn ein polisi diogelu.

Os ydych fel rhiant / gofalwr eisiau cymryd ffotograff neu ffilm sy'n cynnwys plant, rydym yn eich annog i ddarllen polisi'r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon ynglÅ·n â hyn. Gallwch dod o hyd i'r ddogfen hon yma.

Os oes gennych ofid a chredwch fod y mater yn ddifrifol / brys neu os yw plentyn mewn perygl o niwed ar unwaith, cysylltwch â'r NSPCC ar 0808 800 5000 neu cysylltwch â'r Heddlu / Gwasanaethau Plant ar unwaith

Mae'n hanfodol eich bod chi'n siarad â'ch rhiant neu'ch gofalwr neu'ch Swyddog Lles Clwb i'ch helpu gydag unrhyw sefyllfa. Os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus I siarad gyda nhw yn bersonol, gallwch chi ymweld gwefan yr NSPCC ac anfonwch e-bost atynt am gymorth.

Mae gan bob clwb Swyddog Lles Clwb, a dylai eu manylion fod ar gael i'r aelodau. Mae sampl y disgrifiad swydd ar gael yma.

Dylai pob clwb fod yn archwilio unrhyw wirfoddolwyr sy'n ymwneud â phobl ifanc. Mae ffurflen ar gyfer hyn ar gael yma.

I ofyn am wiriad DBS am unrhyw wirfoddolwyr neu hyfforddwyr yn eich clybiau neu'ch ysgolion, cysylltwch â Rosie Warwick-Brown, Rosie.Warwick-Brown@welshrowing.com. Cofiwch na ddylid defnyddio gwiriadau DBS ar eu pen eu hunain, dylent fod yn un rhan o'r broses i benderfynu a yw rhywun yn addas i weithio gyda phobl ifanc mewn rôl benodol.

Os bydd unrhyw ymholiad neu am ragor o wybodaeth ynglÅ·n â Diogelu, cysylltwch â Helen Tan, Swyddog Diogelu Arweiniol ar 07890 992858 neu drwy e-bost, Helen.Tan@welshrowing.com

Mae ein polisi niwed a salwch ar garfan ar gael yma.

Cydraddoldeb
Mae Rhwyfo Cymru wedi ymrwymo i egwyddorion cydraddoldeb mewn chwaraeon. Ein nod yw sicrhau bod gan bawb o fewn y chwaraeon rhwyfo, beth bynnag yw eu hoedran, eu rhyw, eu gallu, eu hil, eu crefydd neu'u cred, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, statws cymdeithasol neu gyfeiriadedd rhywiol, gyfle gwirioneddol a chyfartal i gymryd rhan ar bob lefel ac ym mhob rôl.

Ces  y Polisi Cydraddoldeb Rhwyfo Cymru ei cymeradwywyd gan y Bwrdd ar 20 Mai 2014 ac mae’r Polisi RhwyfoTrawsrywiol  Prydain wed cael ei mabwysiadu yn ffurfiol.

Mae'r polisi hwn wedi'i anelu at bawb sy'n cymryd rhan weithredol mewn unrhyw agwedd ar weithgaredd Rhwyfo ar bob lefel ac ym mhob rôl a yw hynny'n weithiwr, yn wirfoddolwr, yn aelod neu'n gyfranogwr. Dylid glynu at y polisi ar y cyd â'r holl bolisïau a rheoliadau Rhwyfo Cymru eraill, gan gynnwys y Cod Moeseg ac Ymddygiad.

Fel rhan ohonom yn cyflawni Fframwaith Rhagarweiniol y Safon Cydraddoldeb, mae Fframwaith ar gyfer Chwaraeon rydym wedi datblygu ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb, gellir dod o hyd i gopi o hyn yma. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Rosie Warwick-Brown ar Rosie.Warwick-Brown@welshrowing.com

Gwrth-Dopio
Mae Rhwyfo Cymru yn mabwysiadu'n llawn safbwynt Rhwyfo Prydain. Mae polisi Rhwyfo Prydain yn adlewyrchu rheolau Gwrth-ddopi'r DU. Gwelwch y polisi atchwanegiadau diweddaraf (2016) yma.

Mae hyn yn adlewyrchu atebolrwydd llym.

Mae'r egwyddor gwrth-gyffuriau sylfaenol o atebolrwydd llym yn golygu bod athletwyr yn gyfrifol am eu hymddygiad, y penderfyniadau a wnânt ac am unrhyw sylwedd gwahardd y maen nhw'n ei ddefnyddio, ceisio'i ddefnyddio, neu a geir yn eu system, waeth beth fo'i gyrraedd ac a yw neu beidio, roeddent yn bwriadu twyllo.
Felly mae'n bwysig bod pob rhwyfwr yn ymddwyn o fewn y rheolau a gwneud penderfyniadau gwybodus i sicrhau eu bod yn hyfforddi ac yn rasio'n lân.
Mae'n hollbwysig bod athletwyr yn gwirio pob meddyginiaeth yn ddiogel i'w gymryd cyn ei ddefnyddio. Gellir gwirio meddyginiaethau ar-lein drwy'r Global Drug Reference Online (Global DRO), www.GlobalDRO.co.uk. Mae hyn yn fordd hanfodol lle gall rhwyfwyr a staff cymorth tîm wirio statws meddyginiaethau a brynir yn y DU, yr Unol Daleithiau, Canada neu Siapan yn seiliedig ar Restr Gwaharddedig WADA bresennol.
Sylwch, beth bynnag, wrth wirio sylwedd efallai na fydd 'ie' neu 'na' yn digwydd. Os yw hyn yn wir, mae rhaid tybio bod e’n sylwedd gwaharddedig a mae rhaid a cheisiwch gyngor pellach gan UKAD. Mae Rhwyfo Cymru hefyd yn awgrymu'n gryf y defnyddir statws 'cystadleuaeth' bob amser.
Os ceir unrhyw ymholiad neu am ragor o wybodaeth ynglÅ·n ag Gwrth-Dopio, cysylltwch â Helen Tan ar 07890 992858 neu drwy e-bost, Helen.Tan@welshrowing.com

Moeseg, Gofal Cwsmeriaid a Chwynion
Gan fod y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer rhwyfo yng Nghymru, Rowing Cymru yn gyfrifol am osod y safonau a'r gwerthoedd sy'n berthnasol ar bob lefel. Mae'r Cod Moeseg yn pennu'r holl egwyddorion chwaraeon, moesol sy'n cynrychioli rhwyfo. Mae gennych hawl i fwynhau'ch rhwyfo ar ba bynnag lefel rydych chi'n ei gymryd.
Er ein bod ni'n gyfrifol am osod y safonau, mae gan bawb sy'n ymwneud â rhwyfo gyfrifoldeb i hyrwyddo'r gamp, gan sicrhau bod mynediad cyfartal a chyfle i bawb a bod tegwch a pharch yn cael ei gadarnhau. Gallwch dod o hyd i'n Cod Moeseg yma.
Mae Rhwyfo Cymru wedi ymrwymo i ddarparu lefel ardderchog o ofal cwsmeriaid i'w aelodau ac aelodau'r cyhoedd. Mae ein hymrwymiadau yn hyn o beth yn ein siarter Gofal Cwsmeriad.
Mae Rhwyfo Cymru yn gyfrifol am osod a chynnal safonau cyflwyno gwasanaeth i'n aelodau a'n rhanddeiliaid ac mae'n ymrwymedig i ddelio ag unrhyw cwynion yn deg, yn gynhwysfawr ac yn amserol. Gallwch dod o hyd i'n polisi a'n proses gwyno yma.

Gweithdrefnau Disgyblu

Mae Rhwyfo Cymru yn gyfrifol am osod a chynnal safonau ymddygiad yn y gamp ac am sicrhau bod y gweithdrefnau disgyblu yn cael eu dilyn. Mae codau ymddygiad ar gael ar gyfer Rhwyfwyr Cymru a Bwrdd Rhwyfo Cymru. Mae'r holl aelodau yn gyfrifol am fod yn ymwybodol o reolau a rheoliadau Rhwyfo Cymru ac am gadw safonau uchel. Ymdrinnir ag unrhyw faterion disgyblu sy'n codi mor fuan â phosibl a chaiff camau disgyblu eu hystyried dim ond pan sefydlwyd ffeithiau'r achos. Bydd gweithredu disgyblu bob amser yn briodol i bob amgylchiad yr achos dan sylw a bydd prosesau a gweithdrefnau yn cael eu cymhwyso'n gyson. Fe welwch ein gweithdrefnau disgyblu yma. NDO- Helen Tan. 

 ​